Scroll
balustrady mielno

Balustrady Aluminiowe - Mielno

plyty cembrit

Płyty Cembrit Zenit - Piła

plyty elewacyjne

Balustrady Aluminiowe - Warszawa

plyty elewacyjne francja

Płyty elewacyjne Cembrit Metro - Wrocław

balustrady warszawa

Balustrady Aluminiowe - Gdańsk

balustrady tralkowe

Balustrady Tralkowe i Szklane

POWRÓT

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5662/2013 COPAL SYSTEM


 

 

 

 

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-5662/2013

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

             Przeszklone segmenty przesuwne i stałe

       do wykonywania obudowy balkonów i loggii systemu COPAL®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA

 

 

 

 

 

Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt okładki: Ewa Kossakowska

 

 

 

GW II

 

 

 

Kopiowanie aprobaty technicznej

jest dozwolone jedynie w całoŚci

 

 

 

Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego

 

 

 

© Copyright by Instytut Techniki Budowlanej

    Warszawa 2013 

 

 

 

ISBN 978-83-249-7074-2

 

 

 

 

Dział Upowszechniania Wiedzy

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: 22 843 35 19

Format pdf       Wydano w grudniu 2013 r.      zam. 723/2013

 

 

 

Seria: APROBATY TECHNICZNE

 

 

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5662/2013

 

 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

 

 

COPAL® Sp. z o.o.

64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 78

 

stwierdza się przydatnoŚć do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:  

Przeszklone segmenty przesuwne i stałe do wykonywania obudowy balkonów i loggii

® systemu COPAL

 

 

w zakresie i na zasadach okreŚlonych w Załączniku, który jest integralną częŚcią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

 

 

Termin ważnoŚci : DYREKTOR

28 czerwca 2018 r. Instytutu Techniki Budowlanej

 

 

Załącznik:

 

Postanowienia ogólne i techniczne

 

 

 

 

 

Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5662/2013 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5662/2009. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5662/2013 zawiera 45 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całoŚci. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

 


 

ZAŁĄCZNIK

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

 

 

                                                               SPIS TREŚCI 

 

1.     PRZEDMIOT APROBATY .. 3

2.     PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA.. 4

3.     WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA.. 4

3.1.          Materiały. 4

3.2.          Konstrukcja segmentów przesuwnych. 6

3.3.          Wymiary. 6

3.4.          WłaŚciwoŚci techniczne . 6

4.     PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT. 7

4.1.          Pakowanie. 7

4.2.          Przechowywanie i transport 7

5.     OCENA ZGODNOŚCI 7

5.1.Zasadaprobata_copal_system.htmlaprobata_copal_system.htmlaprobata_copal_system.htmly ogólne   7

5.2.          Wstępne badanie typu. 8

5.3.          Zakładowa kontrola produkcji 8

5.4.          Badania gotowych wyrobów.. 9

5.5.          CzęstotliwoŚć badań . 9

5.6.          Metody badań . 9

5.7.          Pobieranie próbek do badań. 10

5.8.          Ocena wyników badań. 10

6.     USTALENIA FORMALNO-PRAWNE .. 10

7.     TERMIN  WAŻNOŚCI 11

INFORMACJE DODATKOWE.. 12

RYSUNKI 13

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej są przeszklone segmenty przesuwne i stałe do wykonywania obudowy balkonów i loggii (tarasów, werand itp.) systemu COPAL®, produkowane przez producentów, którzy uzyskali od właŚciciela rozwiązania konstrukcyjnotechnologicznego, tj. firmy COPAL® Sp. z o.o., prawo do ich produkowania oraz oznaczania znakiem towarowym COPAL®

 Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje pionowe segmenty przesuwne i stałe z oszkleniem szybami:

      pojedynczymi typu float, o gruboŚci 4, 5, 6 lub 8 mm,

      bezpiecznymi ze szkła klejonego o gruboŚci 6,4 mm (33.1), 

      zespolonymi o gruboŚci 16 lub 18 mm, wykonywane z:

      kształtowników aluminiowych prowadnic (szyn jezdnych – dolnej i górnej) oraz słupków bocznych do wykonywania ram, w których montowane są segmenty przesuwne, –     kształtowników aluminiowych segmentów stałych i przesuwnych, –     kształtowników aluminiowych dodatkowych.

 Charakterystyczne przekroje obudów balkonów i loggii systemu COPAL® pokazano na        rys. 1 ÷ 11 i 13 ÷ 19. Przekroje kształtowników aluminiowych pokazano na rys. 20 ÷ 27.

 WysokoŚć zabudowy balkonów i loggii systemu COPAL® nie powinna być większa niż 2500 mm, a szerokoŚć nie większa niż 1300 mm.

 Powierzchnie kształtowników aluminiowych zabezpieczone są przed korozją tlenkowymi powłokami anodowymi lub lakierowymi proszkowymi.

 Segmenty systemu COPAL® składają się z ram z kształtowników aluminiowych bez przekładki termicznej, w których osadzone są szyby. Szyby są zamocowane i uszczelnione przy użyciu kształtowników aluminiowych oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM. Sposób mocowania wypełnień o różnej gruboŚci pokazano na rys. 12.

 Na obwodzie segmentów przesuwnych osadzone są uszczelki szczotkowe wykonane z poliamidu. Pionowe połączenia segmentów przesuwnych doszczelnione są przy użyciu uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM. Przekroje uszczelek pokazano na rys. 28 i 29.

 W dolnych poziomych kształtownikach ram segmentów przesuwnych umieszczone są rolki umożliwiające przesuwanie segmentów wzdłuż prowadnic.

 Wymagane właŚciwoŚci techniczne segmentów przesuwnych i stałych systemu COPAL® do wykonywania obudowy balkonów i loggii podano w p. 3.

 

 

2.  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Przeszklone segmenty przesuwne i stałe systemu COPAL® są przeznaczone do wykonywania obudowy balkonów i loggii na kondygnacjach położonych na wysokoŚci do 25 m nad terenem oraz loggii na kondygnacjach położonych na wysokoŚci do 55 m nad terenem.

Balkony i loggie z obudową systemu COPAL® powinny być zaopatrzone w balustrady, zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.

Zestaw elementów, objęty niniejszą Aprobatą Techniczną, powinien być stosowany na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla okreŚlonego obiektu, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególnoŚci rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z póŸniejszymi zmianami), w następującym zakresie, wynikającym z właŚciwoŚci technicznych podanych w p. 3.4:

A.        Z uwagi na cechy wytrzymałoŚciowe – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń statycznych, uwzględniających obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/AZ1:2009 lub PN-EN 1991-1-4:2008 oraz wymagania okreŚlone w p. 3.4.1,

B.        Z uwagi na wymagania w zakresie odpornoŚci na korozję – w Środowiskach o kategoriach korozyjnoŚci atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

             

 

3.  WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

 

3.1.  Materiały

 3.1.1. Kształtowniki aluminiowe. Kształtowniki aluminiowe powinny być wykonywane ze stopu aluminium EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2010, stan T6 wg PN-EN 515:1996, oprócz kształtowników P3120, P3101, P3110 oraz prowadnicy P3121 wykonywanych ze stopu aluminium EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2010, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Dodatkowo kształtowniki P121, P120, P101, P102, P110 mogą być wykonywane również ze stopu aluminium EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2010, stan T66 wg PN-EN 515:1996.

            Przekroje kształtowników aluminiowych pokazano na rys. 20 ÷ 27. 

 Kształtowniki aluminiowe powinny spełniać wymagania okreŚlone w PN-EN 12020-1:2008. Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 12020-2:2008.

 Powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją tlenkowymi powłokami anodowymi lub lakierowymi proszkowymi.

           Tlenkowe powłoki anodowe powinny spełniać następujące wymagania:

      gruboŚć oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008 – nie mniej niż 20 μm,

      wygląd zewnętrzny – zgodny z PN-EN 12373-1:2004,

      stopień uszczelnienia powłoki wg PN-EN 12373-1:2004 – wartoŚć admitancji (odniesiona do powłoki o gruboŚci umownej 20 μm) mniejsza niż 20 μS,

      odpornoŚć powłoki na działanie kwaŚnej mgły solnej wg PN-EN 9227:2007 – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania kwaŚnej mgły solnej,

      odpornoŚć powłoki na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 6 dniach zanurzenia próbek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku wodoru i kwasu octowego.

           Lakierowe powłoki proszkowe powinny spełniać następujące wymagania:

gruboŚć oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008 – nie mniej niż 60 μm,

     twardoŚć względna będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2008 do czasu tłumienia na płytce szklanej – nie mniej niż 0,7, lub twardoŚć wg Buchholza oznaczana wg PN-EN ISO 2815:2004 – nie mniej niż 80,

odpornoŚć na odrywanie od podłoża oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 – stopień 0,

odpornoŚć na działanie mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 9227:2007 – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej,

odpornoŚć na działanie cieczy oznaczana wg PN-EN ISO 2812-1:2008 – stan powłoki bez

zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4, 1% NH 4OH, 3% NaCl.

 

  3.1.2. Szyby. Do szklenia segmentów przesuwnych i stałych powinny być stosowane następujące szyby:

pojedyncze typu float o gruboŚci 4, 5, 6 lub 8 mm, spełniające wymagania PN-EN 5722:2005,

bezpieczne ze szkła klejonego o gruboŚci 6,4 mm (33.1), spełniające wymagania PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005,

zespolone o gruboŚci 16 lub 18 mm, spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 oraz PN-EN 1279-5/A1:2009. 

 

 3.1.3. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania szyb w ramach segmentów powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Uszczelki osadcze należy dobierać w zależnoŚci od gruboŚci zastosowanego oszklenia.

 Uszczelki szczotkowe do uszczelniania ram segmentów przesuwnych na obwodzie powinny być wykonane z poliamidu. 

 Uszczelki doszczelniające pionowe połączenia segmentów powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.  

 Uszczelki powinny spełniać wymagania PN-EN 12365-1:2006. Kształt i wymiary uszczelek pokazano na rys. 28 i 29.

 

3.2.  Konstrukcja segmentów przesuwnych

 Segmenty przesuwne i stałe systemu COPAL ® są konstrukcjami jednoramowymi, wykonanymi z materiałów spełniających wymagania podane w p. 3.1. Charakterystyczne przekroje obudów balkonów i loggii systemu COPAL® pokazano na rys. 1 ÷ 11 i 13 ÷ 19.

 

3.3.  Wymiary

 Odchyłki wymiarowe segmentów przesuwnych i stałych systemu COPAL®  powinny być zgodne z PN-EN 22768-1:1999 dla klasy tolerancji m (Średniodokładnej).

             

3.4.  WłaŚciwoŚci techniczne 

 3.4.1. OdpornoŚć na obciążenie wiatrem. Ugięcia segmentów przesuwnych i stałych pod obciążeniem wiatrem nie powinny być większe niż L/100 w przypadku szyb pojedynczych typu float oraz szyb ze szkła klejonego oraz L/300 w przypadku szyb zespolonych, gdzie L – rozpiętoŚć elementu.

 3.4.2. OdpornoŚć na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. W zakresie odpornoŚci na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim segmenty przesuwne i stałe systemu COPAL® powinny spełniać wymagania dla klasy 1 wg PN-EN 13049:2004, gdy zabudowa mocowana jest do posadzki..

 3.4.3. PrawidłowoŚć działania. Segmenty powinny przesuwać się bez zacięć i zahamowań w ruchu. Uszczelki powinny przylegać do odpowiednich powierzchni na całej swej długoŚci, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.

 3.4.4. Siła potrzebna do otwarcia lub zamknięcia segmentu. Siła potrzebna do otwarcia lub zamknięcia segmentu nie powinna być większa niż 40 N.

 

 3.4.5. OdpornoŚć na wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwałoŚć mechaniczna).  Po wykonaniu 5000 cykli otwierania i zamykania segmenty przesuwne powinny zachować prawidłowoŚć działania zgodną z p. 3.4.2.

    

 

4.  PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

 

4.1.  Pakowanie

 Segmenty systemu COPAL® powinny być pakowane przy użyciu folii, tektury i styropianu. Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.

 Do dostarczanego odbiorcy zestawu elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:

      nazwę i adres producenta,

      oznaczenie (nazwę systemu),

      numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5662/2013), – numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodnoŚci, – znak budowlany.

 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoŚci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

 

4.2.  Przechowywanie i transport

Segmenty systemu COPAL ® należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producenta.

 

5.  OCENA ZGODNOŚCI

5.1.  Zasady ogólne

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z póŸniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właŚciwoŚciom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodnoŚci, wydał krajową deklarację zgodnoŚci z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5662/2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoŚci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnoŚci przeszklonych segmentów przesuwnych i stałych systemu COPAL®  z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5662/2013 dokonuje Producent stosując system 3. 

W przypadku systemu 3 oceny zgodnoŚci, Producent może wystawić krajową deklarację zgodnoŚci z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5662/2013, na podstawie:

a)     wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b)     zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2.  Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właŚciwoŚci techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu.  Wstępne badanie typu segmentów przesuwnych i stałych do wykonywania obudowy balkonów i loggii obejmuje:

a)     odpornoŚć na obciążenie wiatrem,

b)     odpornoŚć na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właŚciwoŚci techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodnoŚci.

 

5.3.  Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1)     specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów,

2)     kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur okreŚlonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właŚciwoŚciach.

 WłaŚciwoŚci techniczne wyrobów składowych stosowanych w przeszklonych segmentach przesuwnych i stałych do wykonywania obudowy balkonów i loggii powinny być potwierdzone deklaracjami zgodnoŚci w przypadku wyrobów podlegających wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z póŸniejszymi zmianami), a w przypadku pozostałych wyrobów – Świadectwami technicznymi (Świadectwami zgodnoŚci), wydanymi przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmować:

          kształtowniki aluminiowe wraz z zabezpieczeniami antykorozyjnymi,

  uszczelki,    szyby.

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że zestaw wyrobów jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5662/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane.  Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodnoŚci.

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

 

5.4.  Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

a)   badania bieżące,

b)   badania okresowe.

 

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

a)   prawidłowoŚci działania,

b)   wymiarów segmentów oraz kształtowników aluminiowych prowadnic i słupków.

 

           5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

a)     siły potrzebnej do otwarcia i zamknięcia segmentu,

b)     odpornoŚci na obciążenie wiatrem,

c)     odpornoŚci na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.

 

5.5.  CzęstotliwoŚć badań

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. WielkoŚć partii powinna być okreŚlona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 

5.6.  Metody badań

5.6.1. Sprawdzenie wymiarów. Wymiary należy sprawdzić za pomocą powszechnie stosowanych przyrządów pomiarowych o odpowiedniej dokładnoŚci.

             

 5.6.2. Sprawdzenie odpornoŚci na obciążenie wiatrem. Badanie polega na oddziaływaniu na zewnętrzną powierzchnię wyrobu obciążeniem równomiernie rozłożonym prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, symulującym parcie wiatru (nadciŚnienie) lub ssanie wiatru (podciŚnienie). W czasie badania rejestruje się przemieszczenia elementów wyrobu i na ich podstawie okreŚla się ugięcia:

  w Środku wysokoŚci tafli szkła w przypadku szyb pojedynczych lub ze szkła warstwowego,   w Środku wysokoŚci krawędzi segmentu w przypadku szyb zespolonych.

 Przebieg badania w zakresie aplikowanych obciążeń oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych na elemencie, składającym się z trzech segmentów, pokazano na rys. 32.

          Wynik badania stanowią ugięcia okreŚlone na podstawie zarejestrowanych przemieszczeń.

 

 5.6.3. Sprawdzenie odpornoŚci na uderzenie.OdpornoŚć na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim powinna być sprawdzona wg PN-EN 13049:2004.

 

 5.6.4. Sprawdzenie prawidłowoŚci działania. Badanie polega na sprawdzeniu prawidłowoŚci działania segmentu, zgodnie z przeznaczeniem, przy trzykrotnym wykonywaniu czynnoŚci otwierania i zamykania. 

 

 5.6.5. Sprawdzenie siły potrzebnej do otwarcia lub zamknięcia segmentu. Badanie należy wykonać przy użyciu dynamometru, zaczepionego do krawędzi segmentu. Wynik badania stanowi Średnia wartoŚć siły z trzech pomiarów wykonywanych oddzielnie dla otwarcia i zamknięcia segmentu.

 

 5.6.6. Sprawdzenie trwałoŚci i właŚciwoŚci funkcjonalnych. Badanie polega na przesuwaniu oszklonych segmentów z pozycji otwarte do pozycji zamknięte w jednym cyklu. Wynikiem badania jest obserwacja ewentualnych uszkodzeń systemu jezdnego lub segmentów zabudowy. Liczbę cykli okreŚlono w p. 3.4.4.

 

5.7.  Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z PN-83/N-03010.

5.8.  Ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

 

 

6.   USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna ITB zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT-155662/2009.

 6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5662/2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatnoŚć przeszklonych segmentów przesuwnych i stałych do wykonywania obudowy balkonów i loggi systemu COPAL ® do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3  oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z póŸniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właŚciwoŚciom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodnoŚci, wydał krajową deklarację zgodnoŚci z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5662/2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 6.3. Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi dokument odniesienia do oceny zgodnoŚci wyrobów produkowanych przez producentów, którzy uzyskali od firmy COPAL® Sp. z o.o. prawo do produkowania przeszklonych segmentów przesuwnych i stałych do wykonywania obudowy balkonów i loggii, objętych Aprobatą, oraz oznaczania wyrobów znakiem towarowym COPAL®.

 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialnoŚci za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

 

 6.5. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własnoŚci przemysłowej, a w szczególnoŚci obwieszczenia Marszałka Sejmu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własnoŚci przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej. 

 

 6.6. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta wyrobów, objętych Aprobatą, od odpowiedzialnoŚci za ich prawidłową jakoŚć, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnoŚci za prawidłową jakoŚć ich wbudowania.

 

 6.7. W treŚci wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie przeszklonych segmentów przesuwnych i stałych do wykonywania bezramowej i ramowej obudowy balkonów i loggii COPAL® należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5662/2013.

7.   TERMIN  WAŻNOŚCI

           Aprobata Techniczna ITB AT-15-5662/2013 jest ważna do 28 czerwca 2018 r.

 WażnoŚć Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jego Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie póŸniej jednak niż 3 miesiące przed upływem terminu ważnoŚci Aprobaty. 

 

KONIEC

 

INFORMACJE DODATKOWE

                       Normy i dokumenty związane

 

PN-EN 515:1996

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.

Oznaczenia stanów. 

PN-EN 22768-1:1999

Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

PN-EN 12211:2002

Okna i drzwi. OdpornoŚć na obciążenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12373-5:2002

Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. CzęŚć 5. Ocena jakoŚci uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar przewodnoŚci pozornej

PN-EN 12373-1:2004

Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. CzęŚć 1: Metody charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych anodowych powłok tlenkowych na aluminium

PN-EN 12150-2:2006

Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. CzęŚć 2. Ocena zgodnoŚci wyrobu z normą

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane. Uszczelki i taŚmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i Ścian osłonowych. CzęŚć 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12020-1:2010

Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki precyzyjne wyciskane ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. CzęŚć 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 12020-2:2010

Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. CzęŚć 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. CzęŚć 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru

PN-EN 573-3:2010

Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

przerobionych plastycznie. CzęŚć 3: Skład chemiczny

PN-EN 572-2:2009

Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowowapniowo-krzemianowego. CzęŚć 2: Szkło float

PN-EN 13049:2004

Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-2: 2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. CzęŚć 2: Klasyfikacja Środowisk

PN-EN ISO 2815:2004

Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza

PN-EN ISO 2360:2006

Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektrycznoŚć. Pomiar gruboŚci powłok. Metoda amplitudowa prądów wirowych

PN-EN ISO 9227:2007

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance

PN-EN ISO 2812-1:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornoŚci na ciecze. CzęŚć 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda

PN-EN ISO 2409:2008

Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć

PN-EN ISO 2808:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie gruboŚci powłoki

PN-EN ISO 1522:2008

Farby i lakiery. Badanie metodą tłumienia wahadła

PN-83/N-03010

Statystyczna kontrola jakoŚci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

PN-77/B-02011/AZ1:2009

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

 

                        Raporty z badań i oceny

1.    NL-1421/01. Opinia techniczna dotycząca przeszkleń systemu COPAL® – Zakład Badań Lekkich Przegród ITB, Warszawa 2001

2.    NO-2/518/A/02. Wyniki badań właŚciwoŚci powłok ochronnych na kształtownikach aluminiowych systemu COPAL® – dla potrzeb aprobaty technicznej – Zakład TrwałoŚci i

Ochrony Budowli ITB, Warszawa 2002

3.    NK-0528/P/09. Ocena techniczna przeszklenia balkonów systemem COPAL, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2009

4.    L13033. Przeszklone segmenty przesuwne do wykonywania obudowy balkonów i loggii systemu COPAL. Badanie w zakresie odpornoŚci obciążenia na wiatr i wytrzymałoŚci na zgodnoŚć z AT-15-5662/2009, Metalplast KARO Złotów SA, 2013

 

RYSUNKI 

Rys.1.          Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem

                           kształtowników  pionowych zbierających P101 i P110) – przekroje…………….      15

Rys.2.          Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem

                           kształtowników  pionowych zbierających bez uchwytu P110) – przekroje……..      16

 

Rys.3.          Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem

                           kształtowników  pionowych niezbierających P106) – przekroje…………………         17

Rys.4.          Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem

                           kształtowników  pionowych niezbierających P120) – przekroje…………………         18

Rys.5.          Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120

na prowadnicach P121, P122 lub P105 z zastosowaniem profilu P314

                          (przekrój pionowy)…………………………………………………………………….        19

Rys.6.          Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120 na

prowadnicach P121, P122 lub P105 z zastosowaniem profilu P311

                          (przekrój pionowy)…………………………………………………………………….        20

Rys.7.          Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120

                           na prowadnicy dolnej P103 i górnej P105 lub P121………………………………         21

Rys.8.          Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120

na prowadnicach P103 z zastosowaniem profilu wyrównującego

                          P104 (przekrój pionowy)……………………………………………………………..        22

Rys.9.          Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120

                            na prowadnicy dolnej P103 i górnej P105, P121 lub P122 (przekrój pionowy)..          23

Rys.10.        Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120

na prowadnicach P103 z zastosowaniem profilu wyrównującego

                          P104 (przekrój pionowy)……………………………………………………………..        24

Rys.11.        Obudowa przesuwna z profili pionowych P101

i P110 oraz Ścianki stałej z profili P109 na ramie z profili P303

                          (przekrój poziomy)…………………………………………………………………….        25

Rys. 12.      Sposób mocowania wypełnień o różnej gruboŚci…………………………………         26

Rys. 13.       Obudowa przesuwna dwusegmentowa  – przekroje……………………………..          27

Rys. 14.       Obudowa stała w ramach z kształtowników P303 i P109

                          (ze słupkiem P102) – przekroje……………………………………………………..         28

Rys. 15.       Obudowa stała w ramach z kształtowników P303 i P109 – przekroje…………           29

Rys. 16.         Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników

                           pionowych  zbierających P 3101 i P 3110) – przekroje………………………               30

Rys. 17.         Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników

                           pionowych  zbierających bez uchwytu  P 3110) – przekroje…………………….         31

Rys. 18.         Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników

                          pionowych  zbierających  P 3120) – przekroje…………………………………….         32

Rys. 19.             Rama zabudowy przesuwnej z zastosowaniem łącznika pojedynczego i

                          łącznika podwójnego…………………………………………………………………         33

Rys. 20.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         34

Rys. 21.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         35

Rys. 22.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         36

Rys. 23.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         37

Rys. 24.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         38

Rys. 25.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         39

Rys. 26.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         40

Rys. 27.       Kształtowniki aluminiowe – przekroje………………………………………………         41

Rys. 28.      Uszczelki – przekroje…………………………………………………………………        42

Rys. 29.      Uszczelki – przekroje…………………………………………………………………        43

Rys. 30.      Łącznik pojedynczy…………………………………………………………………           44

Rys. 31       Łącznik podwójny……………………………………………………………………          44

Rys. 32.      Przebieg badania odpornoŚci na obciążenie wiatrem (w zakresie 

                         aplikowanych obciążeń) oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych………….          45

 

 

 

Rys. 1. Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników  pionowych zbierających P101 i P110) - przekroje

 

 

 

Rys. 2.  Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników  pionowych zbierających bez uchwytu P110) - przekroje

 

 

 

Rys. 3. Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników  pionowych niezbierających P106) - przekroje

 

 

 

Rys. 4. Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników  pionowych niezbierających P120) - przekroje

 

Rys. 5. Obudowa przesuwna z profili  pionowych P101, P110 lub P120 na prowadnicach P121,

P122 lub P105 z zastosowaniem profilu P314 (przekrój pionowy)

 

Rys. 6. Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120 na prowadnicach P121, P122 lub P105 z zastosowaniem profilu P311 (przekrój pionowy)

 

 

Rys. 7. Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120 na prowadnicy dolnej

P103 i górnej P105 lub P121

 

 

Rys. 8. Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120 na prowadnicach

P103 z zastosowaniem profilu wyrównującego P104 (przekrój pionowy)

 

Rys. 9. Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120 na prowadnicy dolnej

P103 i górnej P105, P121 lub P122 (przekrój pionowy)

 

Rys. 10. Obudowa przesuwna z profili pionowych P101, P110 lub P120 na prowadnicach

P103 z zastosowaniem profilu wyrównującego P104 (przekrój pionowy)

 

 

Rys. 11. Obudowa przesuwna z profili pionowych P101 i P110 oraz Ścianki stałej z profili P109 na ramie z profili P303

(przekrój poziomy)

 

Rys. 12. Sposób mocowania wypełnień o różnej gruboŚci

  

 

 

Rys. 13. Obudowa przesuwna dwusegmentowa - przekroje

 

 

 

Rys. 14. Obudowa stała w ramach z kształtowników P303 i P109 (ze słupkiem P102) - przekroje

 

 

 

Rys. 15. Obudowa stała w ramach z kształtowników P303 i P109 – przekroje

 

 

Rys.16. Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników pionowych 

zbierających P 3101 i P 3110) – przekroje

 

Rys.17. Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników pionowych 

zbierających bez uchwytu  P 3110) – przekroje

 

 

 

Rys.18. Obudowa przesuwna czterosegmentowa (z zastosowaniem kształtowników pionowych 

zbierających  P 3120) - przekroje

 

 

 

Rys.19. Rama zabudowy przesuwnej z zastosowaniem łącznika pojedynczego i łącznika

podwójnego

 

Rys. 20. Kształtowniki aluminiowe – przekroje

 

 

Rys. 21. Kształtowniki aluminiowe – przekroje

 


 

Rys. 22. Kszta towniki aluminiowe – przekroje

 

Rys. 23. Kszta towniki aluminiowe – przekroje

 

Rys. 24. Kszta towniki aluminiowe – przekroje   

 


 

 

Rys. 25. Kształtowniki aluminiowe – przekroje

 

 

 

 

Rys. 26. Kształtowniki aluminiowe – przekroje 

 

Rys. 27. Kształtowniki aluminiowe – przekroje  

 

 

Rys. 28. Uszczelki – przekroje

 

 

 

Rys. 29. Uszczelki – przekroje

     

 

 

Rys. 30. Łącznik pojedynczy

 

 

Rys. 31. Łącznik podwójny 

 

 

 

 

Rys. 32. Przebieg badania odpornoŚci na obciążenie wiatrem (w zakresie aplikowanych obciążeń) oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych; P1 - obciążenie wstępne, P2 -  obciążenie wywołujące

ugięcie L/100 lub L/300 (zależnie od rodzaju szyby), P3 – obciążenie cykliczne, P4 – obciążenie

bezpieczeństwa

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-83-249-7074-2

Design by COPAL Sp. z o. o.
2019