Scroll
balustrady mielno

Balustrady Aluminiowe - Mielno

plyty cembrit

Płyty Cembrit Zenit - Piła

plyty elewacyjne

Balustrady Aluminiowe - Warszawa

plyty elewacyjne francja

Płyty elewacyjne Cembrit Metro - Wrocław

balustrady warszawa

Balustrady Aluminiowe - Gdańsk

balustrady tralkowe

Balustrady Tralkowe i Szklane

POWRÓT

APROBATA TECHNICZNA AT-15-8541/2011 - COPAL VISION


APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-8541/2011

Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL ®

WARSZAWA

Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Projekt okładki: Ewa Kossakowska

GW II

Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości

Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego

Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011

ISBN 978-83-249-3748-6

Dział Wydawniczy, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: 22 843 35 19

Format: pdf

Wydano w lutym 2011 r.

Zam. 468/2011

 

 

 

 

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB

AT-15-8541/2010

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

COPAL Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL ®

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności:

D Y R E K T O R

22 grudnia 2015 r.
Przedłużone aneksem do 22.12.2016

Instytutu Techniki Budowlanej

 

Załącznik:

Marek Kaproń

 

Postanowienia ogólne i techniczne

 

Warszawa, 22 grudnia 2010 r.

 

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8541/2010 zawiera 23 strony. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

AT-15-8541/2010

str. 2/23

 

 

Z A ŁĄC Z N I K

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ .....................................................................

3

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA ..............................................

3

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA ...............................................................

6

3.1. Materiały ...................................................................................................................

6

3.2. Konstrukcja segmentów ............................................................................................

7

3.3. Wymiary ....................................................................................................................

7

3.4. Właściwości techniczne ............................................................................................

7

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ........................................................

8

4.1. Pakowanie ................................................................................................................

8

4.2. Przechowywanie i transport.......................................................................................

9

5. OCENA ZGODNOŚCI ......................................................................................................

9

5.1. Zasady ogólne ..........................................................................................................

9

5.2. Wstępne badanie typu ............................................................................................

10

5.3. Zakładowa kontrola produkcji .................................................................................

10

5.4. Badania gotowych wyrobów ...................................................................................

11

5.5. Częstotliwość badań ...............................................................................................

11

5.6. Metody badań .........................................................................................................

11

5.7. Pobieranie próbek do badań ...................................................................................

12

5.8. Ocena wyników badań ............................................................................................

12

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE .............................................................................

13

7. TERMIN WAŻNOŚCI .....................................................................................................

14

INFORMACJE DODATKOWE ...........................................................................................

14

RYSUNKI ...........................................................................................................................

17

AT-15-8541/2010

str. 3/23

 

 

1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej są zestawy do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL , produkowane przez firmę COPAL Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka oraz przez Producentów, którzy pozyskali od właściciela systemu firmy COPAL prawo do produkowania wyrobów objętych Aprobatą i oznaczania ich znakiem towarowym COPAL .

Aprobata obejmuje pionowe segmenty wykonane z dwóch zestawów kształtowników, oszklone szybami bezpiecznymi ze szkła hartowanego grubości 6, 8 lub 10 mm, wyposażone w system jezdny i prowadnice, przedstawione na rys. 1 ÷ 3. Prowadnice, w których przesuwane są segmenty, mocuje się w części dolnej do posadzki lub balustrady i w części górnej do spodu płyty balkonowej, sufitu lub konstrukcji zadaszenia.

Zestawy elementów systemu COPAL składają się z aluminiowych, poziomych kształtowników mocujących szyby, listew zamykających, górnych i dolnych prowadnic, szyb, uszczelki i podkładki oraz mechanizmu rolkowego, rolki podtrzymującej i ślizgu stabilizującego, przedstawionych na rys. 4 ÷ 18.

Górny kształtownik mocujący połączony jest z korpusem mechanizmu rolkowego i rolką podtrzymującą, natomiast dolny kształtownik wyposażony jest w ślizg stabilizujący, co umożliwia przesuwanie segmentów wzdłuż prowadnic oraz ich obrót w części skrajnej.

Powierzchnie kształtowników aluminiowych zabezpieczone są przed korozją tlenkowymi powłokami anodowymi lub powłokami lakieru proszkowego.

Zestawy elementów systemu COPAL umożliwiają wykonywanie obudowy balkonów i tarasów o wysokości od 500 do 2000 mm (szyba grubości 6 mm), od 1000 do 2700 mm (szyba grubości 8 mm) lub od 1000 do 3000 mm (szyba grubości 10 mm), z segmentami o szerokości od 250 do 700 mm, z uwzględnieniem warunków stosowania określonych w p. 2.

Wymagane właściwości techniczne zestawów elementów systemu COPAL podano

w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL przeznaczone są do wykonywania obudowy balkonów oraz tarasów na kondygnacjach

AT-15-8541/2010

str. 4/23

 

 

położonych na wysokościach do 25 m (włącznie) nad poziomem terenu oraz logii na kondygnacjach położonych na wysokościach do 55 m (włącznie) nad poziomem terenu, w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Zestawy elementów, objęte niniejszą Aprobatą Techniczna, powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), w następującym zakresie, wynikającym z właściwości technicznych podanych w p. 3.4:

A. Z uwagi na cechy wytrzymałościowe – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń statycznych obudowy szklanej, uwzględniających obciążenie wiatrem wg normy PN-77/B-02011 (lub PN-EN 1991-1-4:2008) oraz wymagań określonych w p. 3.4.1; w tablicach 1 ÷ 3 podano dopuszczalne charakterystyczne obciążenia wiatrem segmentów o standardowych wymiarach i różnych grubościach szkła, przy czym minimalna wartość charakterystycznego obciążenia wiatrem elementów budynku, obliczona wg normy PN-77/B-02011, wynosi 350 Pa.

B. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję – w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery C1, C2, C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001.

Dopuszczalne obciążenia wiatrem obudowy z szybą grubości 6 mm

 

 

 

Tablica 1

 

 

Wymiary segmentu:

Dopuszczalne

Poz.

Wysokość obudowy H, mm

charakterystyczne

wysokość (h) x szerokość, mm

 

 

obciążenie wiatrem, Pa

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

1.

500

403 x 699

19 343

2.

600

503 x 699

9 948

3.

700

603 x 699

5 774

4.

800

703 x 699

3 643

5.

900

803 x 699

2 455

6.

1000

903 x 699

1 719

7.

1100

1003 x 699

1 254

8.

1200

1103 x 699

943

9.

1300

1203 x 699

727

10.

1400

1303 x 699

572

11.

1500

1403 x 699

458

12.

1600

1503 x 699

372

13.

1700

1603 x 699

307

14.

1800

1703 x 699

256

15.

1900

1803 x 699

216

16.

2000

1903 x 699

183

 

 

 

 

AT-15-8541/2010

str. 5/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalne obciążenia wiatrem obudowy z szybą grubości 8 mm

 

 

 

 

 

 

Tablica 2

Poz.

Wysokość

Wymiary segmentu:

Dopuszczalne charakterystyczne

obudowy H, mm

wysokość (h) x szerokość, mm

obciążenie wiatrem, Pa

 

 

1

2

 

3

 

4

1.

1000

 

903 x 699

3 317

2.

1100

 

1003 x 699

2 421

3.

1200

 

1103 x 699

1 820

4.

1300

 

1203 x 699

1403

5.

1400

 

1303 x 699

1 104

6.

1500

 

1403 x 699

884

7.

1600

 

1503 x 699

719

8.

1700

 

1603 x 699

593

9.

1800

 

1703 x 699

494

10.

1900

 

1803 x 699

416

11.

2000

 

1903 x 699

354

12.

2100

 

2003 x 699

304

13.

2200

 

2103 x 699

262

14.

2300

 

2203 x 699

228

15.

2400

 

2303 x 699

200

16.

2500

 

2403 x 699

176

17.

2600

 

2503 x 699

155

18.

2700

 

2603 x 699

138

 

 

Dopuszczalne obciążenia wiatrem obudowy z szybą grubości 10 mm

 

 

 

 

 

 

Tablica 3

Poz.

Wysokość

 

Wymiary segmentu:

 

Dopuszczalne charakterystyczne

obudowy H, mm

 

wysokość (h) x szerokość, mm

 

obciążenie wiatrem, Pa

 

 

 

 

1

2

 

3

 

4

1.

1000

 

903 x 699

 

6 842

2.

1100

 

1003 x 699

 

4 730

3.

1200

 

1103 x 699

 

3 556

4.

1300

 

1203 x 699

 

2 471

5.

1400

 

1303 x 699

 

2 157

6.

1500

 

1403 x 699

 

1 728

7.

1600

 

1503 x 699

 

1 405

8.

1700

 

1603 x 699

 

1 158

9.

1800

 

1703 x 699

 

966

10.

1900

 

1803 x 699

 

814

11.

2000

 

1903 x 699

 

692

12.

2100

 

2003 x 699

 

594

13.

2200

 

2103 x 699

 

513

14.

2300

 

2203 x 699

 

446

15.

2400

 

2303 x 699

 

390

16.

2500

 

2403 x 699

 

344

17.

2600

 

2503 x 699

 

304

18.

2700

 

2603 x 699

 

270

19.

2800

 

2703 x 699

 

242

20.

2900

 

2803 x 699

 

216

21.

3000

 

2903 x 699

 

195

AT-15-8541/2010

str. 6/23

 

 

3. WŁASNOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA

3.1. Materiały

3.1.1. Kształtowniki aluminiowe. Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane elementy mocujące szyby segmentów i prowadnice, powinny być wykonywane ze stopu aluminium EN AW-6063 wg normy PN-EN 573-3:2010.

Przekroje kształtowników aluminiowych pokazano na rys. 4 16.

Kształtowniki aluminiowe powinny spełniać wymagania określone w normach PN-EN 12020-1:2010 i PN-EN 12020-2:2010.

Powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją tlenkowymi powłokami anodowymi lub lakierowymi proszkowymi.

Tlenkowe powłoki anodowe powinny spełniać następujące wymagania:

grubość oznaczana wg normy PN-EN ISO 2360:2006 lub wg normy PN-EN ISO 2808:2008

nie mniej niż 20 μm,

wygląd zewnętrzny – zgodny z normą PN-EN ISO 7599:2010,

odporność powłoki na działanie mgły solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2007 – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej,

odporność powłoki na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 6 dniach zanurzenia próbek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku wodoru i kwasu octowego.

Lakierowe powłoki proszkowe powinny spełniać następujące wymagania:

grubość oznaczana wg normy PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008

nie mniej niż 60 μm,

twardość ołówkowa nie mniejsza niż HB wg normy PN-ISO 15184:2001,

odporność na odrywanie od podłoża oznaczana wg normy PN-EN ISO 2409:2007

stopień 0,

odporność na działanie mgły solnej oznaczana wg normy PN-EN ISO 9227:2007

stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej,

odporność na działanie cieczy oznaczana wg normy PN-EN ISO 2812-1:2008 – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 20 °C oraz roztworów 0,1 % NaOH i 3,0 % NaCl, 720 h działania roztworów 0,1 % HCl, 0,1 % H 2SO 4 i 1,0 % NH 4OH, 500 h działania roztworu 1,0 % NaOH, 96 h działania roztworów 1,0 % H 2SO 4, 1,0 % HCl i 5,0 % CH 3COOH.

AT-15-8541/2010

str. 7/23

 

 

3.1.2. Szyby. Do szklenia segmentów powinny byćstosowane szyby ze szkła bezpiecznego, hartowanego o grubości 6, 8 i 10 mm, spełniające wymagania normy PN-EN 12150-2:2006.

3.1.3. Uszczelki. Do uszczelniania segmentów obudowy powinny być stosowane

uszczelki wykonane z PVC.

Uszczelki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12365-1:2006. Kształt i wymiary uszczelki pokazano na rys. 17.

3.2. Konstrukcja segmentów

Podstawowym elementem obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL są segmenty składające się z poziomych kształtowników i umocowanych w nich tafli szyb, wykonanych z materiałów spełniających wymagania podane w p. 3.1. Charakterystyczne przekroje segmentów oraz pozostałych elementów zestawów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów pokazano na rys. 2 i 3.

3.3. Wymiary

Standardowe wymiary wyrobów, wchodzących w skład zestawów elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL podano w p. 1 i 2 oraz na rys. 4 ÷ 18. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z normą PN-EN 22768-1:1999 dla klasy tolerancji m (średniodokładnej).

3.4. Właściwości techniczne

3.4.1. Odporność na obciążenie wiatrem. Ugięcia segmentów obudowy pod obciążeniem wiatrem wg normy PN-77/B-02011 (lub PN-EN 1991-1-4:2008) nie powinny być większe niż L/100, gdzie L równe jest wysokości segmentu.

3.4.2. Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. W zakresie odporności na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL powinny spełniać wymagania dla klasy 1 wg normy PN-EN 13049:2004.

AT-15-8541/2010

str. 8/23

 

 

3.4.3. Prawidłowość działania. Segmenty powinny

przesuwać się bez zacięć

i zahamowań w ruchu. Uszczelki powinny przylegać do odpowiednich powierzchni na całej swej długości, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.

Maksymalna siła potrzebna do przemieszczania segmentu nie powinna być większa niż: 20 N – przed badaniem i 28 N – po wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu.

3.4.4. Siła potrzebna do otwarcia/zamknięcia segmentu. Siła potrzebna do otwarcia lub zamknięcia segmentu nie powinna być większa niż 40 N.

3.4.5. Wpływ wielokrotnego otwierania i zamykania segmentu na trwałość i właściwości funkcjonalne. Po wykonaniu 5000 cykli otwierania i zamykania segmenty przesuwne powinny zachować prawidłowość działania zgodną z p. 3.4.3.

3.4.6. Wodoszczelność. Segmenty obudowy powinny spełniać wymagania dla klasy 1A wodoszczelności wg normy PN-EN 12208:2001.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL powinny być pakowane przy użyciu folii, tektury, styropianu. Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:

nazwę i adres Producenta,

oznaczenie (nazwę systemu i numer zestawu kształtowników),

numer Aprobaty Technicznej AT-15-8541/2010,

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

AT-15-8541/2010

str. 9/23

 

 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie i transport

Zestawy elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. OCENA ZGODNOŚCI

5.1. Zasady ogólne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) zestawy wyrobów, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8541/2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności zestawów elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8541/2010 dokonuje producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczna ITB AT-15-8541/2010 na podstawie:

1) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

2) zakładowej kontroli produkcji.

AT-15-8541/2010

str. 10/23

 

 

5.2. Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstępne badanie typu zestawów elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL obejmuje:

a) odporność na obciążenie wiatrem,

b) odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

5.3. Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikację i sprawdzenie wyrobów składowych i materiałów,

2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według

zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Właściwości techniczne wyrobów składowych stosowanych w przeszklonych segmentach przesuwnych do wykonywania obudowy balkonów i tarasów powinny być potwierdzone deklaracjami zgodności w przypadku wyrobów podlegających wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostałych wyrobów – świadectwami technicznymi (świadectwami zgodności), wydanymi przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmować:

kształtowniki aluminiowe wraz z zabezpieczeniami antykorozyjnymi,

uszczelki,

szyby.

Kontrola produkcji powinna zapewnić, że zestawy wyrobów są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8541/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych.

AT-15-8541/2010

str. 11/23

 

 

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

a) badania bieżące,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

a) prawidłowości działania,

b) wymiarów segmentów oraz kształtowników aluminiowych prowadnic (słupków).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

a) siły potrzebnej do otwarcia/zamknięcia segmentu,

b) odporności na obciążenie wiatrem.

5.5. Częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

5.6. Metody badań

5.6.1. Sprawdzenie wymiarów. Wymiary należy sprawdzić za pomocą powszechnie stosowanych przyrządów pomiarowych o odpowiedniej dokładności.

5.6.2. Sprawdzenie odporności na obciążenie wiatrem. Badanie polega na oddziaływaniu na zewnętrzną powierzchnię wyrobu obciążeniem równomiernie rozłożonym prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, symulującym parcie wiatru (nadciśnienie) lub ssanie wiatru (podciśnienie). W czasie badania rejestruje się przemieszczenia elementów wyrobu

i na ich podstawie określa się ugięcia w środku wysokości tafli szkła.

Badanie w zakresie aplikowanych obciążeń oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych na elemencie, składającym się z trzech segmentów, należy przeprowadzić według normy PN-EN 12211:2001.

Wynik badania stanowią ugięcia określone na podstawie zarejestrowanych przemieszczeń.

AT-15-8541/2010

str. 12/23

 

 

5.6.3. Sprawdzenie odporności na uderzenie. Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim zabudowy balkonów i tarasów systemu COPAL powinna być sprawdzona wg normy PN-EN 13049:2004.

5.6.4. Sprawdzenie prawidłowości działania. Badanie polega na sprawdzeniu prawidłowości działania segmentu, zgodnie z przeznaczeniem, przy trzykrotnym wykonywaniu czynności otwierania i zamykania.

5.6.5. Sprawdzenie siły potrzebnej do otwarcia/zamknięcia segmentu. Badanie należy wykonać przy użyciu dynamometru, zaczepionego do krawędzi segmentu. Wynik badania stanowi średnia wartość siły z trzech pomiarów wykonywanych oddzielnie dla otwarcia i zamknięcia segmentu okiennego i drzwiowego.

5.6.6. Sprawdzenie trwałości i właściwości funkcjonalnych. Badanie polega na przesuwaniu oszklonych segmentów z pozycji otwarte do pozycji zamknięte w jednym cyklu. Wynikiem badania jest obserwacja ewentualnych uszkodzeń systemu jezdnego lub segmentów zabudowy. Liczbę cykli określono w p. 3.4.5.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelności. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1027:20001.

5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

AT-15-8541/2010

str. 13/23

 

 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8541/2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zestawów elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), zestawy wyrobów, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8541/2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna AT-15-8541/2010 stanowi dokument odniesienia w ocenie zgodności wyrobów produkowanych przez firmy, które uzyskały od właściciela znaku towarowego prawo do produkowania wyrobów objętych Aprobatą i oznaczania ich znakiem towarowym COPAL .

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy z dnia 30 czerwca

2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119,

poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej

Aprobaty Technicznej ITB.

 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta zestawów elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz projektantów obiektów i wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie.

AT-15-8541/2010

str. 14/23

 

 

6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie zestawów elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8541/2010.

7. TERMIN WAŻNOŚCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8541/2010 ważna jest do dnia 22 grudnia 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu.

KONIEC

 

INFORMACJE DODATKOWE

Normy związane

 

PN-EN 573-3:2010

Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

 

przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje

 

wyrobów

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania

 

ogólne. Oddziaływania wiatru

PN-EN 12020-1:2010

Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze

 

stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 1: Warunki techniczne

 

kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2010

Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze

 

stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Dopuszczalne odchyłki

 

wymiarów i kształtu

AT-15-8541/2010

str. 15/23

 

 

PN-EN 12150-2:2006

Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło

 

sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 2: Ocena zgodności wyrobu

 

z normą

 

 

 

 

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

 

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,

 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i

 

klasyfikacja

 

 

 

PN-EN 13049:2004

Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania,

 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja

 

PN-EN 22768-1:1999

Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez

 

indywidualnych oznaczeń tolerancji

 

 

PN-EN ISO 2360:2006

Powłoki

nieprzewodzące

na

podłożu

niemagnetycznym

 

przewodzącym elektryczność.

Pomiar grubości

powłok. Metoda

 

amplitudowa prądów wirowych

 

 

 

PN-EN ISO 2409:2008

Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć

 

PN-EN ISO 2808:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki

 

PN-EN ISO 2812-1:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1:

 

Zanurzanie w cieczach innych niż woda

 

 

PN-EN ISO 7599:2010

Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów. Specyfikacje ogólne

 

anodowych powłok tlenkowych na aluminium

 

PN-EN ISO 9227:2007

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej

 

solance

 

 

 

 

PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za

 

pomocą

ochronnych systemów

malarskich. Część 2: Klasyfikacja

 

środowisk

 

 

 

PN-ISO 15184:2001

Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową

PN-B-02011:1977

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do

 

próbki

 

 

 

 

AT-15-8541/2010

str. 16/23

 

 

Raporty z badań i oceny

1. Raport z badań nr LOW-00947.1/P/2010. „Zabudowa balkonu COPAL”, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej – LOW, ITB Oddział Wielkopolski, 61-819 Poznań, ul. St. Taczaka 12.

2. Raport z badań nr LOW02-2600/10/Z00 OWN. „Zestaw elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL VISION”, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej – LOW, ITB Oddział Wielkopolski, 61-819 Poznań, ul. St. Taczaka 12.

3. Opinia Techniczna dotycząca zestawu elementów do wykonywania obudowy balkonów i tarasów systemu COPAL VISION, Nr OWN-OT-028-2010. Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej – OWN, ITB Oddział Wielkopolski, 61-819 Poznań, ul. St. Taczaka 12.

AT-15-8541/2010

str. 17/23

 

 

RYSUNKI

 

 

Str.

Rys. 1.

Obudowa balkonów i tarasów systemu COPAL – widok ....................................

18

Rys. 2.

Obudowa balkonów i tarasów systemu COPAL zestaw 1 – przekrój .................

19

Rys. 3.

Obudowa balkonów i tarasów systemu COPAL zestaw 2 – przekrój .................

20

Rys. 4.

Prowadnica górna ................................................................................................

21

Rys. 5.

Prowadnica dolna 1 ..............................................................................................

21

Rys. 6.

Kształtownik mocujący szybę grubości 6 mm ......................................................

21

Rys. 7.

Kształtownik mocujący szybę grubości 8 mm ......................................................

21

Rys. 8.

Kształtownik mocujący szybę grubości 10 mm ....................................................

21

Rys. 9.

Listwa zamykająca do szyby grubości 6 mm .......................................................

21

Rys. 10.

Listwa zamykająca do szyby grubości 8 mm .......................................................

22

Rys. 11.

Listwa zamykająca do szyby grubości 10 mm .....................................................

22

Rys. 12.

Prowadnica dolna 2 ..............................................................................................

22

Rys. 13.

Kształtownik górny mocujący szybę grubości 6 mm ............................................

22

Rys. 14.

Kształtownik górny mocujący szybę grubości 8 mm ............................................

22

Rys. 15.

Kształtownik dolny mocujący szybę grubości 6 mm ............................................

22

Rys. 16.

Kształtownik dolny mocujący szybę grubości 8 mm ............................................

23

Rys. 17.

Uszczelka .............................................................................................................

23

Rys. 18.

Podkładka ............................................................................................................

23

AT-15-8541/2010

str. 18/23

 

 

Rys. 1. Obudowa balkonów i tarasów systemu COPAL – widok

AT-15-8541/2010

str. 19/23

 

 

1. mechanizm rolkowy

2. prowadnica górna

3. rolka podtrzymująca

4. listwa zamykająca

5. kształtownik mocujący szybę

6. szyba

7. prowadnica dolna 1

8. ślizg stabilizujący

9. uszczelka

10. podkładka

Rys. 2. Obudowa balkonów i tarasów systemu COPAL zestaw 1 – przekrój

AT-15-8541/2010

str. 20/23

 

 

1. mechanizm rolkowy

2. prowadnica górna

3. rolka podtrzymująca

4. kształtownik górny mocujący szybę 5. szyba

6. kształtownik dolny mocujący szybę 7. poślizg stabilizujący

8. prowadnica dolna 2

Rys. 3. Obudowa balkonów i tarasów systemu COPAL zestaw 2 – przekrój

AT-15-8541/2010

str. 21/23

 

 

Rys. 4. Prowadnica górna

Rys. 5. Prowadnica dolna 1

Rys. 6. Kształtownik mocujący szybę

Rys. 7. Kształtownik mocujący szybę

grubości 6 mm

grubości 8 mm

Rys. 8. Kształtownik mocujący szybę

Rys. 9. Listwa zamykająca do szyby

grubości 10 mm

grubości 6 mm

AT-15-8541/2010

str. 22/23

 

 

Rys. 10. Listwa zamykająca do szyby grubości 8 mm

Rys. 12. Prowadnica dolna 2

Rys. 14. Kształtownik górny mocujący szybę grubości 8 mm

Rys. 11. Listwa zamykająca do szyby grubości 10 mm

Rys. 13. Kształtownik górny mocujący szybę grubości 6 mm

Rys. 15. Kształtownik dolny mocujący szybę grubości 6 mm

AT-15-8541/2010

str. 23/23

 

 

Rys. 16. Kształtownik dolny mocujący szybę grubości 8 mm

Rys. 17. Uszczelka

Rys. 18. Podkładka

ISBN 978-83-249-3748-6

ISBN 978-83-249-7074-2

Design by COPAL Sp. z o. o.
2019